- Ngăn chặn nhanh và hiệu quả đường ruột rỗng, đỏ ruột, phân lỏng, đứt khúc.

- Phòng và điều trị hiệu quả hội chứng tôm chết sớm EMS.

- Chặn đứng phân trắng, khắc phục hiệu quả tôm chết rải rác, mềm vỏ.

ĐẦU TRANG